ภาพกิจกรรม

เมื่อวันที่ 23-25 มิถุนายน 2559 คณะผู้จัดงานการประชุมนานาชาติ LIMEC ครั้งที่ 2 จัดการประชุมนานาชาติ ระเบียงเศรษฐกิจ หลวงพระบาง อินโดจีน เมาะลำไย ครั้งที่ 2 หรือ LIMEC ครั้งที่ 2 เรื่อง “เปิดประตูสู่มรดกโลก เพื่อการท่องเที่ยว การค้าและการลงทุน” “World Heritage Gateway for Tourism ,Trade and Investment ” ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย โดยกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างกลุ่มที่ 1 ที่กำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 22-26 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ณ จังหวัดสุโขทัย