ภาพกิจกรรม

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 เวลา18.00 น. คณะผู้จัดงานการประชุมนานาชาติ LIMEC ครั้งที่ 2 จัดแถลงข่าวจัดงาน การประชุมนานาชาติ ระเบียงเศรษฐกิจ หลวงพระบาง อินโดจีน เมาะลำไย ครั้งที่ 2 หรือ LIMEC ครั้งที่ 2 เรื่อง “เปิดประตูสู่มรดกโลก เพื่อการท่องเที่ยว การค้าและการลงทุน” “World Heritage Gateway for Tourism ,Trade and Investment ” ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย โดยกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างกลุ่มที่ 1 ที่กำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 22-26 มิถุนายน พ.ศ. 2559 นี้ ที่จังหวัดสุโขทัย

13230317_10201919087214143_5444678074088055686_n

สำหรับการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมนานาชาติ LIMEC ครั้งที่ 2 เรื่อง “เปิดประตูสู่มรดกโลก เพื่อการท่องเที่ยว การค้าและการลงทุน” โปรโมทเส้นทางยุทธศาสตร์เชื่อมโยงการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เมียนมา-ไทย-ลาว ผ่านด่านแม่สอด จ.ตาก และด่านภูดู่ จ.อุตรดิตถ์ พร้อมเจรจาหาความร่วมมือกับตัวแทนภาครัฐและเอกชน 3 ประเทศ ยกระดับเขตภาคเหนือตอนล่าง 1 สู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจอินโดจีน หวังกระตุ้นศักยภาพ 5 ด้าน การท่องเที่ยว การค้าการลงทุน การศึกษา สุขภาพ และโลจิสติกส์ ต้อนรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของเมียนมาและ สปป.ลาว ในปี 2559

13239317_10201919089774207_3802942833460694435_n

คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 อันประกอบไปด้วย จังหวัดสุโขทัย จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดตาก รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ เตรียมพร้อมจัดโครงการประชุมนานาชาติ ระเบียงเศรษฐกิจ หลวงพระบาง อินโดจีน เมาะลําไย ครั้งที่ 2 เรื่อง “เปิดประตูสู่มรดกโลก เพื่อการท่องเที่ยว การค้าและการลงทุน “World Heritage Gateway for Tourism ,Trade and Investment ” ระหว่างวันที่ 22-26 มิถุนายน พ.ศ. 2559 นี้ ที่จังหวัดสุโขทัย ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมระดับผู้นำและกลไกหลัก ทั้งภาครัฐและเอกชนของทั้ง 3 ประเทศ เข้าร่วมจำนวน 450 คน ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาอุตสาหกรรม หอการค้า สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ชมรมธนาคาร นักธุรกิจ นักลงทุน จึงนับเป็นก้าวสำคัญของการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และการเจรจาตกลงการค้าการลงทุนร่วมกัน

13239304_10201919087814158_6419745444814794149_n

ในการแถลงข่าวที่จ.สุโขทัยวันนี้ มีนาบชูชาติ  กีฬาแปง ผวจ.พิษณุโลก ประธานกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างกลุ่มที่ 1 แถลงประเด็นความร่วมมือของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างกลุ่มที่ 1 นายปิติ  แก้วสลับสี ผวจ.สุโขทัย แถลงเรื่องความพร้อมของจ.สุโขทัยในการเป็นเจ้าภาพจัดงาน และมีผู้ร่วมแถลง่ขาวอีกหลายท่าน ประกอบด้วย นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้อำนวยการสำนักงานการจัดประชุมและนิทรรศการ  ดร.บุญทรัพย์  พานิชการ ผู้อำนวยการโลจีสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยนเรศวร นายฐิติ  วิศวชัยวัฒน์ ประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 และนายชัยคม  ศกุนรักษ์ ประธานจัดงาน LIMEC ครั้งที่ 2

13230066_10201919089574202_6316231279871596229_n

13220980_10201919091614253_6728316872151733794_n