ภาพกิจกรรม

ปฏิญญาเพชรบูรณ์ .. Phetchabun Declarationการประชุม LIMEC Committee ครั้งที่ 1 ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ อันประกอบด้วยกรรมาธิการบริหาร LIMEC จาก สปป.ลาว สหภาพเมียนมา และประเทศไทย .. ซึ่งได้มีการลงนาม “ปฏิญญาเพชรบูรณ์ (Phetchabun Declaration)” อย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรก เพื่อประกาศเจตนารมณ์แห่งการรวมตัวกัน และคัดเลือกกรรมาธิการบริหารชุดแรก รวมทั้งได้อนุมัติขอบังคับการดำเนินงานของคณะ LIMEC Committee .. เมื่อวันที่ 25-27 กพ. 2560LIMEC (Luangprabang -Indochina-Mawlamyine Economic Corridor) คือ การรวมตัวกันของเมืองที่อยู่ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ LIMEC อันประกอบด้วย จากประเทศไทย กลุ่มจังหวัดอินโดจีน ภาคเหนือตอนล่าง 1 ได้แก่ เพชรบูรณ์ พิษณุโลก อุตรดิตถ์ สุโขทัย ตาก .. จาก สปป.ลาว แขวงไชยะบุรี แขวงหลวงพระบาง .. และจากสหภาพเมียนมา รัฐกระเหรี่ยง รัฐมอญ ..LIMEC จึงเป็น ระเบียงเศรษฐกิจระหว่าง หลวงพระบาง อินโดจีน เมาะลำไย ซึ่งจะเป็นแนวเส้นทางที่เชื่อมโยงสามประเทศ เข้าด้วยกัน ทั้งด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การศึกษา สุขภาพ และโลจิสติกส์ จะส่งผลให้เกิดการเคลื่อนย้ายทั้งสินค้า ประชากร และสารสนเทศ ระหว่างสามประเทศ อันจะนำมาซึ่งการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมระหว่างสามประเทศร่วมกัน