ภาพกิจกรรม

การประชุม LIMEC Committee ครั้งที่ 1 อันประกอบด้วยสมาชิกจาก สปป.ลาว สหภาพเมียนมา และประเทศไทย 5 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 .. ซึ่งมีการประกาศ “ปฏิญญาเพชรบูรณ์ (Phetchabun Declaration)” อย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรก .. เมื่อวันที่ 25-27 กพ. 2560LIMEC (Luangprabang -Indochina-Mawlamyine Economic Corridor) คือ การรวมตัวกันของ กลุ่มจังหวัดอินโดจีน ภาคเหนือตอนล่าง ได้แก่ เพชรบูรณ์ พิษณุโลก อุตรดิตถ์ สุโขทัย ตาก .. จาก สปป.ลาว แขวงไชยะบุรี แขวงหลวงพระบาง .. และจากสหภาพเมียนมา รัฐกระเหรี่ยง รัฐมอญ ..LIMEC จึงเป็น ระเบียงเศรษฐกิจระหว่าง หลวงพระบาง อินโดจีน เมาะลำไย ซึ่งจะเป็นแนวเส้นทางที่เชื่อมโยงสามประเทศ เข้าด้วยกัน ทั้งด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การศึกษา สุขภาพ และโลจิสติกส์ จะส่งผลให้เกิดการเคลื่อนย้ายทั้งสินค้า ประชากร และสารสนเทศ ระหว่างสามประเทศ อันจะนำมาซึ่งการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมระหว่างสามประเทศร่วมกัน