• หลักการและเหตุผล
  • วัตถุประสงค์
  • หน่วยงานที่รับผิดชอบ
  • กลุ่มเป้าหมาย
  • หัวข้อและเนื้อหาการประชุม

project-limec-1

ภายในปี พ.ศ. 2558 ประเทศสมาชิกอาเซียน รวม 10 ประเทศ จะร่วมกันจัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community : AC) โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญคือ ทำให้อาเซียนเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ มีประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา โดยแบ่งการพัฒนาเป็น 3 ด้านคือ 1) ความร่วมมือในด้านการเมืองและความมั่นคง มุ่งเน้นการสร้างเสถียรภาพและสันติภาพในภูมิภาค เพื่อให้ประชาชนในอาเซียนอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ปราศจากภัยคุกคามด้านการทหาร และภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ๆ 2) ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ มุ่งเน้นการพัฒนาประชาชนในอาเซียนให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และสามารถแข่งขันกับภูมิภาคอื่นๆ ได้ และ 3) ความร่วมมือด้านสังคมและวัฒนธรรม มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การคุ้มครองและให้สวัสดิการสังคม สิทธิและความยุติธรรมทางสังคม ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม การสร้างอัตลักษณ์อาเซียนและการลดช่องว่างทางการพัฒนา จะเห็นได้ว่า ประชาคมอาเซียนจะเป็นการรวมตัวกันในทุกมิติทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งส่งผลให้ประชาชนของประเทศสมาชิกมีการติดต่อสัมพันธ์กันมากขึ้น เช่น ทำธุรกิจการค้า การลงทุน อุตสาหกรรมร่วมกัน มีการโยกย้ายแรงงาน เทคโนโลยี การศึกษา การฝึกอบรม มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม อาทิ ภาษา ศาสนา ขนบประเพณีและวิถีชีวิต ระหว่างประชาชนต่างกลุ่มเชื้อชาติวัฒนธรรมมากขึ้นproject-limec-2

การประชุม Phetchabun : The 3rd Gateway of LIMEC เพื่อนำเสนอ เส้นทางการท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมการเกษตรระหว่างประเทศ ได้แก่ พม่า, ไทย, ลาว, เวียดนาม, จีน, และกัมพูชา อย่างเป็นรูปธรรม ทางประเด็นทางการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การศึกษา สุขภาพ และโลจิสติกส์ และ ก่อให้เกิดการเจรจาทางการค้า การลงทุน ระหว่างผู้ประกอบการทั้ง6 ประเทศ บนเส้นทาง LIMEC ซึ่งเชื่อมโยงโดย ระบบขับเคลื่อนภาครัฐในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงสิทธิประโยชน์ สิทธิพิเศษทางการค้า และการลงทุนสำหรับผู้ประกอบการในกลุ่มประเทศ LIMEC

1. ติดตามและนำเสนอความคืบหน้าจากงานประชุมประจำปี 2559 ทั้งในประเด็นด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การศึกษา สุขภาพ และโลจิสติกส์ ที่เกิดขึ้นในระหว่างปี 2559-2560 รวมทั้งการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่ได้นำเสนอภาครัฐจากการประชุมครั้งที่ผ่านมาจากทั้ง 3 ประเทศ

2. มุ่งนำเสนอให้เกิดการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการเกษตรระหว่าง 5 ประเทศอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งการเดินทางท่องเที่ยว ระหว่างประชาชนใน 5 ประเทศ และการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวจากต่างแดนผ่านเส้นทาง LIMEC

3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ทั้งภาครัฐและเอกชนให้มีความพร้อมในการจัดงานประชุมนานาชาติ และเป็น MICE Destination ของประเทศไทย

4. ก่อให้เกิดการเจรจาทางการค้าและการลงทุนอย่างเป็นรูปธรรมระหว่างผู้ประกอบการจากทั้ง 5 ประเทศ

5. ขับเคลื่อนภาครัฐในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการให้สิทธิประโยชน์หรือสิทธิพิเศษทางด้านการค้าและการลงทุนสำหรับผู้ ประกอบการในกลุ่มประเทศ LIMEC

1. สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (TCEB)

2. วิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยนเรศวร

3. สภาอุตสาหกรรมในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1

4. หอการค้าในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1

5. สำนักงานพาณิชย์ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1

6. สมาคม/สมาพันธ์ธุรกิจท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1

7. ชมรมธนาคารในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1

8. สมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย (ATSME) ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1

1. ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ราชการจังหวัดและหัวหนาส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1

2. เจ้าแขวงไชยบูลี และเจ้าแขวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และข้าราชการระดับสูง ที่เกี่ยวข้อง

3. มุขมนตรีรัฐมอญ มุขมนตรีรัฐกะเหรี่ยง ข้าราชการระดับสูงของรัฐมอญและรัฐกะเหรี่ยง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

4. ประชาชน ภาครัฐและเอกชน ที่เกี่ยวข้องจากราชอาณาจักรกัมพูชา

5. ประชาชน ภาครัฐและเอกชน ที่เกี่ยวข้องจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

6. สมาชิกสภาอุตสาหกรรม หอการค้า ชมรม/สมาคมด้านการท่องเที่ยว ชมรมธนาคารและ ATSME ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1

7. นักธุรกิจ นักลงทุน จากประเทศไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

8. ผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา ของสถาบันการศึกษาในประเทศไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ที่สนใจ

1. การบรรยายโดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญในระดับชาติและนานาชาติ ของทั้งสามประเทศ

2. การเสวนา เรื่อง GREEN TOURISM & ARGO INDUSTRY

3. การเปิดเวทีแห่งการเจรจาธุรกิจ ระหว่างผู้ประกอบการประเทศไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม