ความเป็นมา

         คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน กลุ่มจังหวัดภาคเหนือล่าง 1 อันประกอบด้วย จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดตาก จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดพิษณุโลก ได้มีความเห็นร่วมกันในการกำหนดระเบียงเศรษฐกิจ หลวงพระบาง-อินโดจีน-เมาะลำไย เพื่อเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดภาคเหนือล่าง 1 กับประเทศเพื่อนบ้านได้แก่ แขวงไซยะบูลีและแขวงหลวงพระบาง ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และรัฐกระเหรี่ยงและรัฐมอญ ของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

        ระเบียงเศรษฐกิจดังกล่าวนี้พัฒนาจากผลการวิจัยโดย ดร.บุญทรัพย์ พานิชการ ผู้อำนวยการวิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ดำเนินการศึกษาวิจัย โครงการ “การพัฒนายุทธศาสตร์โลจิสติกส์การคมนาคมทางบกในเส้นทางภาคเหนือตอนล่าง ประเทศไทย – สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว – สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียตนาม – เขตปกครองตนเองกว่างซี สาธารณรัฐประชาชนจีน”_ซึ่งเป็นโครงการที่รับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก_คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.)ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

        ระเบียงเศรษฐกิจ หลวงพระบาง อินโดจีน เมาะลำไย นี้เป็นแนวเส้นทางที่เชื่อมโยงสามประเทศ เข้าด้วยกัน ทั้งด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การศึกษา สุขภาพ และโลจิสติกส์ จะส่งผลให้เกิดการเคลื่อนย้ายทั้งสินค้า ประชากร และสารสนเทศ ระหว่างสามประเทศ อันจะนำมาซึ่งการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมระหว่างสามประเทศ  

hitory-2

        จุดผ่านแดนถาวรภูดู่ ซึ่งตั้งอยู่ที่ อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับการประกาศจากกระทรวงมหาดไทยให้เป็นจุดผ่านแดนถาวรภูดู่ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2556 เป็นต้นมา เนื่องจากเป็นจุดที่มีความได้เปรียบเชิงพื้นที่โครงข่ายคมนาคมภายในประเทศ และโครงข่ายเชื่อมโยงไปที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน และตั้งอยู่ตรงข้ามกับด่านท้องถิ่นบ้านผาแก้ว เมืองปากลาย แขวงไซยะบูลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งขณะนี้ได้เปิดเป็นด่านสากลพูดู่ แล้วตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2558  ซึ่งด่านแห่งนี้ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) กระทรวงการคลัง และในอนาคตอันใกล้นี้ จะมีการเปิดเส้นทางการเดินรถโดยสารปรับอากาศระหว่างประเทศ จากจังหวัดพิษณุโลกผ่านจังหวัดอุตรดิตถ์ ผ่านแขวงไซยะบุลี ไปสิ้นสุดที่แขวงหลวงพระบาง ระยะทาง 558 กิโลเมตร ซึ่งขณะนี้ อยู่ในระหว่างการดำเนินการของกระทรวงคมนาคมทั้งสองประเทศ จึงทำให้จุดผ่านแดนถาวรภูดู่มีศักยภาพในการเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจ และเป็นประตูสู่ประชาคมอาเซียนต่อไป

hitory-3

        เพราะฉะนั้น จึงถือว่า การประชุมนานาชาติ ระเบียงเศรษฐกิจ หลวงพระบาง-อินโดจีน-เมาะลำไยเป็นนิมิตรหมายอันดี ที่ทุกภาคส่วนจะมาร่วมกัน ปรึกษาหารือ หาแนวทางออกตามแนวคิด “ความกินดีอยู่ดีของประชาชนใน 3 ประเทศ ต้องมาจากความร่วมมือร่วมใจกัน มิใช่จากการแก่งแย่งแข่งขันกัน”